نگاهی دیگر به تأثیر آثار علمی مسلمین بر تمدن غرب؛ ارتباطی میان فرهنگی

مقاله ی "نگاهی دیگر به تأثیر آثار علمی مسلمین بر تمدن غرب؛ ارتباطی میان فرهنگی"، نوشته ی سیدمجید امامی در شماره ی اول (پاییز و زمستان ٨٨) دوفصلنامه فرهنگ و ارتباطات، به صاحب امتیازی مرکز تحقیقات علوم انسانی و اسلامی دانشگاه امام صادق علیه السلام، منتشر شده است.

چکیده ی مقاله:

آیا مسلمین در اروپا تأثیر گذاشته اند؟ اگر آری، در چه دوره یا دوره هایی از تاریخ؟ این تأثیر چه نقشی در کلیت روابط دو طرف داشته است؟ این تأثیر از چه نوعی بوده است؟ ماهیت و ابعاد این تأثیر چه بوده است؟ اگر تأثیر علمی مسلمین بر اروپا در قرون وسطی یا در آستانه رنسانس چشمگیر بوده آیا این به معنای ظرفیت درونی آموزه های اسلامی برای پردازش و طراحی تمدنی مستقل و شکوفا، آنسان که علم در اروپا با تمدن غربی کرد، نیست؟ اگر نه چرا؟ آیا نقش تأثیرگذاری، به این معناست که ماهیت علم غربی را با سرچشمه های طبیعی آن، یعنی علوم مسلمین، متحد و مشترک بدانیم؟ آیا برای پاسخ به برخی از این سؤالات، ناچاریم تا مطالعه ای تاریخی داشته باشیم؟ این اصل، بدین معنا نیست که خود را تسلیم ظاهر و سطح گزارش های تاریخی از روابط اسلام و غرب که عمدتاً حاصل قلم مستشرقین غربی است، بدانیم. در این مقاله؛ تحلیلی از تأثیر علم ودانش مسلمین بر اروپا به عنوان ارتباطی میان فرهنگی (تا قبل از آغاز انحطاط و قرن دهم هجری) در چهار حوزه حکمت و فلسفه، علوم پایه، علوم طبیعی و ادبیات، ارائه شده است.

 

متن کامل مقاله را میتوانید از اینجا دانلود کنید.


/ 0 نظر / 37 بازدید