متن صحبتهای سیدمجید امامی در حضور مهندس ضرغامی

متن صحبتهای سید مجید امامی در جلسه پرسش و پاسخ مهندس ضرغامی، رییس سازمان صدا و سیما، در دانشگاه امام صادق، سال ٨٧:

-----------------------------------------------------------

بسم الله الرحمن الرحیم

 

من در دو سه محور، خیلی سریع خدمت هم دانشگاهی های عزیز و آقایمهندس یک سری مطالبی را که حاصل هشت سال کار در سازمان صدا و سیما و دقت درعملکرد رسانه ملی است، از یک موضع فرهنگی بیان می کنم و بعد تاکید می کنم کهمسئولین رسانه ملی به صورت نسبی از متعهدترین و مومن ترین گروه ها در مدیران کشورهستند. طبعا ما شکی نداریم و هرآنچه در نقد و ابهام وجود دارد مربوط به ساختارها وفرآیند ها می شود، نه مربوط به عاملیت ها و این را پیش فرض همه صحبت های خودم قرارمی دهم.

فقدان فرآیند مدیریت پیام در سازمان صدا وسیما

اولین نکته ای که در مورد سازمان صدا و سیما باید مورد تاکید قراربگیرد، فقدان فرآیند مدیریت پیام در سازمان صدا و سیماست که از 5 سال پیش مورد تاکیدرهبر معظم انقلاب بود به عنوان اصلی ترین ماموریت سازمان صدا و سیما. من یک سریمصادیق را می گویم، ولی اصلا به این مصداق ها کاری ندارم و از آقای مهندس هم خواهشمی کنم درباره این مثال ها که گذشته و مافات مضی، خودشان را نگراننکنند و ان شاءالله که آن چیزی که ما فکر می کنیم در تاثیر این مثال ها، حداقلی باشد، بحث ما درباره آینده است. ببینید ساده ترین منظور ما از فرآیند مدیریت پیام ایناست که سازو کار پیشینی و به قول ادبیات دینی هدایتی پیشینی برای تولید محتوا درسازمان صدا و سیما، از راس و بالاترین قسمت، که به قول ما رسانه ای ها می شود نخبگانفرهنگی، تا پایین ترین قسمت که می شود یک تهیه کننده و عامل برنامه ای وجود ندارد، وطبعا در هر سطحی این محتوا یک بیانی دارد. من چون در سازمان کتاب برنامه می نوشتم،می دانم بیانی که برای گروه باید نوشت چه هست، بیانی که برای تهیه کننده باید نوشتچه هست، اینها تفاوت دارد. برخی اش کیفی است و بعضی اش هم کمی. به هیچ وجه فرایندمدیریت پیام در سازمان صدا وسیما وجود ندارد.

عدم اجرای سیاست ها و ضوابط مصوب

علی رغم هزاران صفحه ای که البته قبل از مسئولیت شما در افق رسانهنوشته شد و صدها صفحه باز در قبل از دوره مسئولیت شما و بعد از آن در کتاب برنامه )کتاب ضوابط و اصول) نوشته شد، به هیچ وجه این سیستم اجرا نشد و نمی شود. قولی که اوایل مسئولیت تان در محضر حضرت آقا دادهبودید، مبنی بر اینکه تهیه کننده محوری را تبدیل به برنامه محوری می کنید و اینخیلی وعده و قول خوبی بود، انجام نشده.

فقدان اثر هدایتی مراکز پژوهشی سازمان بر برنامه هایتولیدی

ما الان 11 مرکز و دفتر پژوهشی در سازمان صدا وسیما داریم. چقدراین مراکز پژوهشی تاثیر هدایتی دارند بر محتوایی که به قول شما سر سفره مردم ازآنتن پخش می شود و چقدر وقت دارند و چقدر اهمیت دارند. ما به کرات می شنویم کهمدیران این بخش های پژوهشی که ما در فضای دانشگاه با آنها ارتباط داریم، می گویند ما تاثیر هدایتی نداریم، به لحاظ اینکه الان مثلا سه ماه مانده به ماه مبارک، میگویند آقا این سریال سوژه اش برزخ است، آفای مرکز پژوهش های اسلامی بنشین یک جوریخلاصه مثل آن قضیه سربازی می شود که نماز نمی خواند، رفت پیش یک روحانی گفت با پوتینهم می شود نماز بخوانی، گفت بله با پوتین هم می شود نماز بخوانی، بعد یکی از اینمامومین رفت گفت آقا این چی بود شما به او گفتید، گفت اگر می گفتم نمی شود با پوتیننماز بخوانی همین نماز را هم نمی خواند. اینچنین اتفاقی در این مراکز می افتد وتاثیر هدایتی ندارد و حتی اینها از تاثیرگذاری منع می شوند. من باز یک سری مثال برایشما بخوانم. همین جدیدا این تجلیلی که از آقای عیاری انجام دادید، دیدید که ایشان گفتتا حالا اینچنین اعتمادی در ساختار کشور سابقه نداشته است، چون من اصلا این سریال رابدون فیلمنامه و طرح جلو برده ام. من نمی فهمم مدیریت پیام کجاست؟ یا همین آقایسروش صحت. آقای صحت در نقد سریال برره در مرکز تحقیقات صدا و سیما که خیلی جلسهجالبی هم بود، می گفت من صبح همین طور خواب آلود می آمدم تا بچه ها را گریم می کردند،من می نوشتم که امروز قرار است چه بگذرد! حالا سریال برره که خود آقای ضرغامی درجلسات شورای عالی لطف می کردند می گفتند سریال برره را اصلا من سوژه اش را دادم ومن گفتم که روی شهرام جزایری کار کنند، حالا اینکه چقدر روی شهرام جزایری تاثیر میگذارد و چقدر روی فرهنگ دینی مردم این بماند. و آخرین مورد هم، سریال بزنگاه که همهاینها منبع دارد. آقای عطاران در مصاحبه با شهروند امروز گفته بود ما همین طور صبحمی آمدیم فیلمنامه می نوشتیم و... چون می دانید که ایشان خیلی حال حرف زدن همنداشت! اینها نشان می دهد که فرایند مدیریت پیام علی رغم همه زحمات خالصانه وجود ندارد.انصافا من الان چشم های سرخ آقای ضرغامی را که دیدم، احساس کردم ایشان کمبود خوابدارند! و می دانم که در این اشل مدیریتی چقدر آدم باید زحمت بکشد. ولی همین اخیراباز در مورد همین کارتن پت و مت یکی از آخرین قسمت هایش که پخش شده سوژه سریال شرابسازی بوده، یا در برنامه به خانه برمی گردیم خانم آشپز داشته چای انگور درست می کردهیک بنده خدایی زنگ می زند شبکه پنچ می گوید بابا اینکه شراب است، مجری هم گفته آن کهحرام است گوشت است! مگر انگور و میوه هم می تواند شراب باشد؟!

یا در سریال های ماه رمضان سال قبل سوژه شما تخریب داماد بود. درسه سریال ما دامادهایی داریم که شیاد هستند. آیا مساله اصلی کشور این است؟ مساله مااین است که ما یک آسیب اجتماعی یعنی دامادهای شیاد پیدا کرده ایم، یا در سریال هایماه رمضان امسال در سه سریال سوژه معتاد بود آن هم معتاد جذاب. آیا این الان مسالهکشور است؟ یعنی سیاست کشور این است که معتاد جذاب نشان داده بشود؟ من همین امروزسیاست های کلی مجمع را می خواندم که قرار است تصویب بشود و البته قانون هم رویشنوشته اند در قانون مبارزه با مواد مخدر، آنجا تاکید کرده که نگاه مجرم انگارانه بهمعتاد – که من الان کاری به درست و غلطش ندارم- پس یک فرایند هدایتی و یک مغزی کهدر سطوح مختلف محتواهای مختلف مورد نیاز نظام جمهوری اسلامی را در رسانه ملی ترجمانکند وجود ندارد.

مثال آخرش هم بحث خشونت در سازمان است. همه هم می دانند که نتیجهتحقیقات اثبات کرده از اصلی ترین عوامل ارتقاء خشونت در جوامع در حال مدرن، رسانههایی هستند که فیلم های خشن پخش می کنند. آخرین سینما یک را ببینید، گفته بودندچیزهایی پخش کنید که مردم انتظار دارد شب های جمعه تخمه بشکنند و فیلم های معرفتی ومعناگرا پخش نکنید.

جایگاه خالی مشورت و نقد پذیری در سازمان صداوسیما

و دومین مساله که بسیار مهم است مساله نقد و رایزنی در سازمان صداو سیماست. سازمان صدا و سیما آیینه تمام نمای تحقق اهداف ملی نظام جمهوری اسلامیایران است. خودش این وسط عاملیتی ندارد فقط این وسط یک آیینه است. به قول آن روایتگره زدن خرد سازمان به خرد جمعی و به خرد نخبگان این عین خردورزی است و عاقل ترینآدم ها کسانی هستند که مشورت می کنند آدم هایی هستند که نقد می شوند، ولی ما الان درفضایی حضور داریم که بزرگترین نخبگان کشور می گویند ما حاضر نیستیم حتی یک مصاحبهبکنیم، چه برسد به اینکه برویم در جلسه نقد شرکت کنیم.

الان قبل از جلسه دوستان سازمان تهدید کرده اند که ما جلسه راکنسل می کنیم، چون دوربین اجازه داده نشده است، من گفتم حاشا و کلا. اصلا نگاه آقایضرغامی به این جلسه آنونس تبلیغاتی نیست. این یک جلسه معرفتی است که ما آمده ایم گفتو گو و بحث کنیم. ببینید تنها جلسه ای در ده سال اخیر رهبری با دانشجویان که صحبتهای دانشجویان در حضور رهبری پخش نشد، همین جلسه اخیر بود. چرا؟ چون یک خانمی نکاتارزنده ای را در نقد سازمان البته از منظر خودشان بیان کردند و حضرت آقا هم اولتایید کردند و بعد گفتند مسئولین صدا وسیما اقتضائات خودشان را دارند و شما نقدبکنید. آن صحبت ها پخش نشد و صحبت های آقا به شدت فید شد و می دانید که فیدحقیقت در سازمان صدا و سیما تکنیک های مختلفی دارد و در بخش خبری هشت صبح فردااساسا این بخش صحبت آقا حذف شد. بروید بیاورید چون من می دانم که معاونت صدا تمامخبرها را ضبط می کند و احتمالا الان روی سایت هم باشد.

از اثر سنجی تا تماشاسنجی

سازمان صدا و سیما بزرگترین کار تحقیقاتی اش تا چندماه پیش رضایتسنجی بود و گزارش هایی که از مرکز تحقیقات به من می رسد، اخیرا دیگر رضایت سنجی همنیست، اخیرا شده تماشاسنجی. یعنی آمار داده اند، آمار تماشای برنامه های صدا و سیما. در حالی که تماشاسنجی که هیچ، رضایت سنجی هم هیچ،هدف رسانه ملی جمهوری اسلامیایران باید اثر سنجی باشد. چقدر سریال بزنگاه توسعه دین داری داد؟ چقدر بندگی خداتسهیل شد؟ حتی با پخش آنونس های تبلیغاتی و آنونس هایی از مراجع عظام تقلید. اینمساله باید بررسی بشود. به نظر من اصلی ترین مساله در سازمان تهیه کننده محوری است . چون من با افراد بسیاری در زمینه این اقدامی که اخیرا در سازمان صدا وسیما انجامشد بعد از ماه رمضان صحبت کردم، می گفتند ما به این نتیجه رسیده ایم که عالم و دنیامخالفت بکنند با یک مقوله ای در رسانه ملی، آب از آب تکان نمی خورد. چرا؟ چون درهمین قضیه اخیر ماه رمضان سازمان تا آخرین لحظه مقاومت کرد و هنوز هم مقاومت می کندکه هیچ سوء مدیریتی اتفاق نیافتاده است. قطعا شما راضی نیستید که فرزندان خودتانآثار سوء از این محتوایی که تولید و پخش می شود بگیرند. قطعا شما از بدنه مومنمدیریت کشور هستید، ولی توجه داشته باشید که مدیریت پیام و مدیریت رسانه یک ام

/ 0 نظر / 26 بازدید