مقاله بنیادهای نظریه انتقادی ارتباطات

چکیدۀ مقاله:

مقالۀ مروری حاضر، در پی معرفی و باز شناسی عمده ترین نظریات انتقادی حوزه ارتباطات و رسانه­ هاست که در ابتدا سعی در کالبد شکافی این موضوع دارد که اساسا در کتب نظریه؛ به کدام نظریات، انتقادی گفته می شود. به همین منظور خصوصا با استفاده از دیدگاه­ های برنارد کریگ به چارچوب­ های اصلی نظریه پردازی ارتباطی می­ پردازد. سپس به تفصیل وارد پنج مکتب عمده مطالعات اجتماعی در قرن بیستم شده و هر یک را از منظر نقادی نظری وضعیت ارتباطات و رسانه­ ها در جهان معاصر، بررسی می کند. نگارنده سعی کرده تا نسبت­ های احتمالی (اشتراکات وافتراقات کلیدی) نظریه­ ها با هم را نیز مطالعه نماید و به تصویری واقعی از آن نظریه در عالم مطالعات انتقادی دست یازد.

 

متن کامل مقاله را از اینجا دانلود کنید.


/ 0 نظر / 52 بازدید